Inca Sjamanisme – Het pad van ”the Earthkeepers”

Duizenden jaren hebben geheime genootschappen van inheemse Amerikaanse medicijnmannen en –vrouwen hun boodschap van wijsheid zorgvuldig bewaakt en zijn zij opgetreden als rentmeesters van de natuur, ofwel Earthkeepers. Deze ”Earthkeepers” kwamen voor bij vele volken en waren onder verschillende namen bekend; in de Andes en het Amazonegebied waren zij bekend als de ”Laika”.

In 1950 reisde een groep Laika vanuit het hooggebergte van de Andes naar een jaarlijkse bijeenkomst van sjamanen, die plaatsvond aan de voet van een van de heilige bergen. Het was een groep van medicijnmannen en –vrouwen, waarvan gedacht werd, dat zij ooit en voorgoed verdwenen waren na de tijd van de Spaanse Veroveraars. Deze verheven sjamanen, die wisten dat de mensheid op het punt stond een grote omwenteling te maken, waren uit hun isolement te voorschijn gekomen, om aan iedereen die wijsheid te brengen, welke ons de kracht kan geven door die grote veranderingen waar we voor komen te staan, heen te worstelen. Het zou ons helpen om anders tegen de wereld aan te gaan kijken, waardoor er een betere wereld kan ontstaan.

De Earthkeepers leren dat de gehele schepping – de aarde, de mensen, de walvissen, de rotsen en zelfs de sterren – gemaakt is uit trillingen en licht. Niets van wat we waarnemen als stoffelijk en als realiteit, bestaat, behalve als een droom die we op de wereld projecteren. Deze droom is een verhaal, waarvan wij geloven dat het echt is …, zelfs al is het dat niet. De gebruiken en de wijsheid van de Earthkeepers leren ons hoe we de verhalen van ons leven kunnen herschrijven, om datgene te doen dat de sjamanen ”dreaming the World into being” (dromend de wereld creëren) noemen!

De leer van de sjamanen

De Spaanse Veroveraars kwamen naar Peru om goud te zoeken en lieten om die reden de spirituele tradities van de Inca’s grotendeels ongemoeid. Deze goudzoekers hielden er totaal andere geloofsovertuigingen op na, die totaal onbegrijpelijk waren voor de locale bevolking (de Indios).
De eerste waarheid was, dat alle voedsel in de wereld via heilige wetten aan de mensen toebehoorde – en wel speciaal aan de Europeanen – , die de meesters waren over de dieren en de planten van de aarde.

De tweede was, dat mensen niet met de rivieren konden praten, of met de dieren, met de bergen of met God.

En de derde was, dat de mensheid moest wachten tot aan het einde der tijden om de oneindigheid te mogen ervaren!

En voor de inheemse Amerikanen was er niets belachelijker te bedenken dan al dat. Terwijl de Europeanen geloofden dat zij uit het (mythische) Paradijs waren gegooid, begrepen de Indios juist dat zij de rentmeesters en de bewaarders waren van datzelfde Paradijs. Een ander fundamenteel verschil tussen de oude bevolking van Amerika en ons modern mensen is, dat wij als hedendaagse mensen mensen zijn van de geschreven regels. We zijn een door regels bestuurde maatschappij, geheel vertrouwend op papiertjes om orde in ons leven te brengen. We veranderen regels (voorschriften en wetten) als we de wereld willen veranderen. De oude Grieken waren de mensen van het begrip. Zij geloofden dat een enkel idee de wereld kon veranderen en dat niets zo krachtig was als een idee, waarvoor de tijd gekomen was. Sjamanen zijn mensen van de perceptie (een geestelijke voorstelling van wat je hebt waargenomen). Als zij de wereld willen veranderen, veranderen zij hun waarneming waardoor hun relatie tot het leven verandert. Zij stellen zich voor wat mogelijk is, waarmee de buitenwereld verandert.

Een van de redenen waarom de gebruiken van het energetisch genezen (healing) zo zorgvuldig bewaakt werden, is, dat zij vaak ten onrechte beschouwd werden als een set technische vaardigheden, op dezelfde wijze als de westerse geneeskunde soms beschouwd wordt als een reeks te volgen werkmethodes of procedures. We denken ten onrechte dat we energetisch genezen onder de knie kunnen krijgen als we de regels maar aanleren. Echter, bij de sjamaan gaat het niet om regels of begrippen. Het gaat om droombeelden en Geest. En terwijl de gebruiken voor het genezen vaak anders zijn van dorp tot dorp, is de Geest nooit anders. Echte ”healing” is niets minder dan het zien van een visioen van onze geheelde natuur en de ervaring van oneindigheid!

Alberto Villoldo

Alberto, psycholoog en medisch antropoloog, bestudeerde langer dan 25 jaar de gebruiken van de healing van de sjamanen uit het Amazonegebied en van de Inca’s. Inca sjamanen maken gebruik van energetisch genezen voor meer dan vijfduizend jaar, waarbij deze kennis mondeling werd doorgegeven van de ene generatie aan de volgende.

Zijn persoonlijke reis in het sjamanisme, net als de mijne overigens, werd geïnspireerd door de wens om ”heel” te worden. Door het helen van de wonden van zijn ziel, leerde hij van zichzelf en van anderen te gaan houden. Hij ging het pad van de gewonde healer en leerde om de pijn, het verdriet, de woede en de schaamte, die in hem leefden om te vormen tot bronnen van kracht en mededogen. Overgenomen uit:

”The Four Insights” en ”Shaman Healer Sage” geschreven door Alberto Villoldo PH.D.

Alberto leidt The Four Winds Society, via welke organisatie hij mensen over de gehele wereld opleidt in de gebruiken van energetisch genezen en in soul retrieval. Met deze studie gaat elke student op ”een reis tot self-healing” waarmee de opgelopen zielewonden omgevormd worden tot bronnen van kracht. De studenten leren dat dit een van de grootste gaven is, die zij later hun cliënten kunnen aanbieden: de kans om de kracht te ontdekken die in pijn gevonden kan worden. Zij leren dat genezen (healing) ”een reis” is waar hun cliënten aan beginnen, en niet een door de healer uitgevoerde werkwijze of procedure!

Indien je besluit om op reis van je Ziel te gaan en de hulp van een sjamaan te vragen, kun je leren beschikken over eigen kracht. Tijdens het werken met een sjamaan ontdek je een authentieker deel van jezelf, ontdek je meer van wie je denkt te zijn en begin je jouw gaven en talenten naar buiten toe te ontplooien, zodat je de eerste stap kunt nemen naar jouw ”heelwording”. Je creëert en volgt een nieuw levensplan dat jouw lotsbestemming en dat van de wereld vorm geeft. Je leert aan te voelen dat we onze wereld kunnen veranderen door onszelf te veranderen, en we kunnen opnieuw onderhandelen over de door ons in het verleden afgesloten zielencontracten, die ons vasthouden in dodelijke ziekten, in moeizame relaties en in werk dat ons niet kan motiveren.

Met toestemming overgenomen van Chris Waters, mijn inspirerende lerares bij The Four Winds! 

Ik heb de opleiding van Alberto Villoldo deels in Nederland en in Zweden gevolgd. In februari 2009 hoop ik mijn studie af te kunnen ronden. Voor meer informatie over deze fantastische opleiding verwijs ik graag naar www.thefourwinds.com